Εισαγωγή στη διαγενεακή μάθηση

Η ενότητα αυτή είναι μια εισαγωγή σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό της διαγενεακής μάθησης και καθοδήγησης. Αγγίζοντας την ορολογία που χρησιμοποιείται στο έργο και τι διαχωρίζει τη μία γενιά από την άλλη και τις ανάγκες τους, οι εκπαιδευόμενες/οι θα μάθουν πώς να πλοηγούνται σε έναν εργασιακό χώρο πολλών γενεών στις προσπάθειές τους να εξαλείψουν την ηλικιακή προκατάληψη και να προωθήσουν την ένταξη της διαφορετικότητας.
Πηγές
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064