Въведение в обучението между поколенията

Този модул е въведение към цялото учебно съдържание за обучителя по темата за менторството между поколенията. Като се запознават с дефинициите в проекта и разликите между поколенията и техните нужди, обучаемите ще се научат как да се ориентират в работно място с много поколения, как да премахнат възрастовата дискриминация и да насърчат включването на различни поколения.
Ресурси
  • Видеа
  • Тиймбилдинг между поколенията: ръководство за инструктори
  • Оценка на обучението
  • Отговори на въпросите за оценяване на обучението
    • Препратки
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064