Διαγενεακή καθοδήγηση και μάθηση στον εργασιακό χώρο

Course 1

Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση

Course 1
ENTER ENTER
Course 2

Πρόγραμμα Κατάρτισης Μεντόρων

Course 1
ENTER ENTER
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064