Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών για διευθυντές, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού στο χώρο εργασίας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στο να παρέχει στους διευθυντές, τους επαγγελματίες του ανθρωπίνου δυναμικού και τους παρόχους ΕΕΚ ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις στρατηγικές τους για την καταπολέμηση του ηλικιακού και κοινωνικού αποκλεισμού στο εργατικό δυναμικό των οργανισμών τους.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064