Прилагане, мониторинг и оценяване на стратегии за мениджъри, специалисти по човешки ресурси и доставчици на професионално обучение за борба с възрастовата дискриминация и социалното изключване на работното място

Този модул има за цел да предостави на мениджърите, специалистите по управление човешки ресурси и доставчиците на професионално обучение широка гама от инструменти, за да могат да прилагат, наблюдават и оценяват своите стратегии за борба с възрастовата дискриминация и социалното изключване в техните организации.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064