Σενάρια καθοδήγησης για πρακτική άσκηση ρόλων

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παράσχει τόσο στους νεαρότερους σε ηλικία εργαζόμενους (ηλικίας 18-30 ετών) όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους (ηλικίας 50+) βασικές γνώσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των συνεδριών καθοδήγησης. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση ή/και επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των συνεδριών καθοδήγησης.

Contents

  • SCORM completed
    Σενάρια καθοδήγησης για πρακτική άσκηση ρόλων
  • QUIZ
    Αξιολόγηση 3
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064