Ενότητες

Please login or create an account to view the activities.

Unavailable
2

Πλαίσιο ικανοτήτων και παραδείγματα των δεξιοτήτων

Unavailable
3

Σενάρια καθοδήγησης για πρακτική άσκηση ρόλων

Unavailable
4

Προσαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στο επαγγελματικό πλαίσιο με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων-στόχων

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064