Προσαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στο επαγγελματικό πλαίσιο με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων-στόχων

Η Ενότητα 4 επικεντρώνεται στα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή καθοδήγηση (mentoring) και εξετάζει πώς μπορεί να ενσωματωθεί μια ποικιλία μέσων, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη διαμόρφωση μιας ποιοτικής σχέσης μέντορα – καθοδηγούμενου/ης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας.

 

 

Contents

  • SCORM completed
    Προσαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στο επαγγελματικό πλαίσιο με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων-στόχων
  • QUIZ
    Αξιολόγηση 4
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064