Αρχές και τεχνικές Καθοδήγησης και της Αντίστροφης Καθοδήγησης

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παράσχει τόσο στους/ις νεαρότερης ηλικίας εργαζόμενους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους/ες (ηλικίας 50+) βασικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές και τις τεχνικές της καθοδήγησης (mentoring) και της αντίστροφης καθοδήγησης. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ των εννοιών της καθοδήγησης και της αντίστροφης καθοδήγησης, την αξιολόγηση δεξιοτήτων καθοδήγησης και την απαρίθμηση των κύριων φάσεων μιας επίσημης διαδικασίας καθοδήγησης. Οι πρακτικές δραστηριότητες που προβλέπονται σε αυτή την ενότητα, θα επικεντρωθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεδριών καθοδήγησης στο χώρο εργασίας.

Contents

  • SCORM completed
    Αρχές και τεχνικές Καθοδήγησης και της Αντίστροφης Καθοδήγησης
  • QUIZ
    Αξιολόγηση 1
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064