Създаване на стратегии за мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси и доставчици на професионално обучение за борба с възрастовата дискриминация и социалното изключване на работното място

Този модул, разделен в две части, описва възрастовата дискриминация, както и наличните при управлението на човешките ресурси стратегии за справяне с дискриминацията по възраст и насърчаване на работата в среда с различни поколения.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064