Модули

Please login or create an account to view the activities.

Unavailable
2

Анализ на нуждите за идентифициране на потребностите от учене между поколенията в бизнеса

Unavailable
3

Създаване на стратегии за мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси и доставчици на професионално обучение за борба с възрастовата дискриминация и социалното изключване на работното място

Unavailable
4

Прилагане, мониторинг и оценяване на стратегии за мениджъри, специалисти по човешки ресурси и доставчици на професионално обучение за борба с възрастовата дискриминация и социалното изключване на работното място

Unavailable
5

Програма за обучение на ментори

Unavailable
6

Приложение, мониторинг и оценка на обучителната програма

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064