Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαίδευση των Μεντόρων

Η ενότητα αυτή, χωρισμένη σε τρία κεφάλαια, αποσκοπεί στο να παρέχει στους διευθυντές, τους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού και τους ενδοϋπηρεσιακούς εκπαιδευτές χρήσιμες γνώσεις, εργαλεία και υλικά, ώστε να σχεδιάσουν το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των μεντόρων.
Πηγές
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064