Ανάλυση αναγκών για την επιτυχή εφαρμογή διαγενεακής μάθησης στο επαγγελματικό πλαίσιο

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εξοπλίσει την ομάδα-στόχο του εκπαιδευτικού υλικού με τις γνώσεις και τις τεχνικές που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των αναγκών διαγενεακής μάθησης στις επιχειρήσεις, ώστε να σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης και να προσφέρουν εκπαίδευση και υποστήριξη που θα προωθούν αποτελεσματικά την διαγενεακή μάθηση με ενημερωμένο τρόπο.
Περιεχόμενο
Πηγές
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064