Σχεδιασμός Στρατηγικών για Διευθυντές, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αποτελεσματική διαχείριση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στον χώρο εργασίας

Η ενότητα αυτή, χωρισμένη σε δύο κεφάλαια, περιγράφει τον ηλικιακό ρατσισμό τόσο για τους νεότερους εργαζόμενους όσο και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και τις διαθέσιμες στρατηγικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) για την αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού και την προώθηση της διαγενεακής συνεργασίας.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064