Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Η ενότητα αυτή στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους Διευθυντές και τους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού να επιστήσουν την προσοχή στη σημασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, να παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης (προκαταρκτική, συνεχιζόμενη και τελική) και να υπογραμμίσει ότι πρέπει να εφαρμοστούν και οι τρεις τύποι αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική εκπαίδευση.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064