Αρχεία: Courses

Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση

Ενότητες

Please login or create an account to view the activities.

Unavailable
2

Ανάλυση αναγκών για την επιτυχή εφαρμογή διαγενεακής μάθησης στο επαγγελματικό πλαίσιο

Unavailable
3

Σχεδιασμός Στρατηγικών για Διευθυντές, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αποτελεσματική διαχείριση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στον χώρο εργασίας

Unavailable
4

Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών για διευθυντές, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού στο χώρο εργασίας

Unavailable
5

Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαίδευση των Μεντόρων

Unavailable
6

Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Συνεχίστε την ανάγνωση

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064