Програма за обучение на ментори

Този модул, разделен в 3 части, цели да осигури на мениджърите, специалистите по човешки ресурси и обучителите във вътрешнофирмени обучения съответните знания, инструменти и материали за съставяне на програма за обучение на ментори.

Resources

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064