Принципи и техники за наставничество и обратно наставничество

Този модул има за цел да предостави както на младите работници (на възраст 18-30 години), така и на възрастните работници (50+) основни фактически познания за принципите и техниките на официалното наставничество и взаимоотношенията при обратното наставничество. Включва учебен материал за това как да правите разлика между концепциите за наставничество и обратно наставничество, как да оценявате вашите собствени наставнически умения и изброяване на основните фази на процеса на официалното наставничество. Практическите дейности, предвидени в този модул, ще се съсредоточат върху планирането и провеждането на наставнически сесии на работното място.

 

 

Contents

  • SCORM completed
    Принципи и техники за наставничество и обратно наставничество
  • QUIZ
    Оценка 1
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064