Наставнически сценарии за практики на ролеви игри

Този модул има за цел да предостави както на младите работници (на възраст 18-30 години), така и на възрастните (50+) основни фактически познания за процедурите, свързани с планирането, прилагането и оценката на менторските сесии. Това включва проектиране и/или избор на подходящите инструменти за планиране, изпълнение и оценка на наставнически сесии.

Contents

  • SCORM completed
    Наставнически сценарии за практики на ролеви игри
  • QUIZ
    Оценка 3
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064