Адаптиране на дигитални инструменти във вашата работа, основано на нуждите на две целеви групи

Модул 4 се фокусира върху дигиталните инструменти за наставничество и дава информация как разнообразието от средства може да доведе да възможно най-добри резултати за изграждане на качествени взаимоотношения наставник-наставляван с помощта на цифрова  комуникация.

Contents

  • SCORM completed
    Адаптиране на дигитални инструменти във вашата работа, основано на нуждите на две целеви групи
  • QUIZ
    Оценка 4

Resources

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064