Анализ на нуждите за идентифициране на потребностите от учене между поколенията в бизнеса

Този модул има за цел да предостави на обучаемите необходимите знания и техники за идентифициране на нуждите от обучение между поколенията в организациите с цел разработване на програми за обучение и предлагане на обучение и подкрепа, които да насърчават ефективно ученето между поколенията.

Resources

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064